Hoofdstuk 8 - Regionale verbinding

Voor het in stand houden van dier- en plantensoorten is het belangrijk dat er verbindingen bestaan tussen natuurgebieden en dat er geleidelijke overgangen ontstaan tussen natuur- en landbouwgebieden. Het realiseren van betere natuurverbindingen of meer ruimte voor natuur is niet eenvoudig in een dichtbevolkt land als Nederland, waar de druk op grond hoog is. Ondanks deze moeilijkheid bestaan er tal van voorbeelden waarin het gelukt is om natuurverbindingen of een goede regionale verbinding tussen natuur en landbouw te realiseren. Cruciaal voor het realiseren van meer natuurinclusieve landbouw in gebieden is een goede samenwerking tussen gebiedspartijen.

Opdrachten bij hoofdstuk 8

Inhoudsopgave
Onderstaande opdrachten sluiten aan op hoofdstuk 8 van het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’.

Het complete leerboek Natuurinclusieve landbouw in de praktijk, maar ook de individuele hoofdstukken uit het boek zijn gratis online beschikbaar.

Opdracht 8.1 - “Grond als motor om gebiedsprocessen aan de gang te krijgen”. Wat wordt hiermee bedoeld? Kun je dit uitleggen in je eigen woorden?

Opdracht 8.2 - Gebiedsopdracht: Vul de Meetlat van natuurinclusieve landbouw in voor jouwgeboorte of woonregio. zijn op alle vlakken doelstelling gesteld? En wat is de huidige status daarvan? Wat zou er moeten gebeuren om de doelstelling te halen?

Opdracht 8.3 - Zoek op internet of vraag in je netwerk na of er in jouw omgeving een gebiedsproces/project gaande is op het gebied van kringlooplandbouw, circulaire landbouw of natuurinclusieve landbouw. Welke partijen zijn hierbij betrokken? Wat is het doel en binnen welke termijn hoopt men dat te behalen?

Opdracht 8.4 - Welke terrein beherende organisaties (TBO’s) beheren land in jouw directe omgeving? Heb je wel eens informatiebordjes in een berm zien staan over de manier waarop het landschap beheerd wordt?

Opdracht 8.5 - Zet met behulp van je docent jullie eigen gebiedsproces in scene (eventueel naar voorbeeld van een van de beschreven cases in dit hoofdstuk). Laat iedereen een andere rol vervullen. Denk daarbij aan veehouder/akkerbouwer, agrarische natuurvereniging, Staatbosbeheer/Natuurmonumenten, gemeente, bewoner. Wat wil de persoon die jij vertegenwoordigd? Waar zit de overlap met de doelen van anderen en op welke punten botst dat?

Meer informatie

Hieronder vind je extra informatie die aansluit bij dit hoofdstuk over de regionale verbinding.

8.1 Inleiding

8.2 Kringlopen sluiten met mest uit eigen streek

8.3 Natte natuurverbinding over graslanden melkveehouders

  8.6 Samenwerken met natuurbeheerders

  8.6 Akkerbouwers en natuurbeheerders voor akkervogels

  Digitale leerboek Natuurinclusieve landbouw

  Bovenstaande opdrachten en lesmaterialen sluiten aan bij het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’ voor HBO/MBO-docenten, studenten en boeren. Dit boek laat in 9 hoofdstukken zien welke maatregelen boeren kunnen treffen om natuurinclusief te werken, met de focus op akkerbouw en (melk)veehouderij. Het is gratis online beschikbaar.

  Download het complete leerboek

  Via Portaal Natuurinclusieve landbouw worden de individuele hoofdstukken aangeboden. Per hoofdstuk kunnen docenten opdrachten en beeldmateriaal downloaden om te gebruiken in de lessen. Maar het complete leerboek is ook gratis online beschikbaar.