• rapport
  Wageningen University & Research
  2018
 • rapport
  Wageningen Economic Research
  2022
 • rapport
  Regiodeal natuurinclusieve landbouw en Agenda voor de Veenkoloniën
  2020
 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 17 mei
  2021

  Jansema is voortdurend op zoek naar gezonde bodem

  Een weerbare bodem is van levensbelang in het Veenkoloniale bouwplan. Akkerbouwer Berend Jansema uit het Groningse Sellingen werkt er al jaren aan. Zijn zoektocht krijgt als 'boerenexperiment' nu ondersteuning uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland.

 • video
  Groninger landschap
  2020

  Deskundigen over Midwolder Bouwten

  Verschillende deskundigen aan het woord over het pilotproject Midwolder Bouwten. Een samenwerkingsverband ter bevordering van natuurinclusieve landbouw.

 • video
  Groninger landschap
  2020

  Interview met onderzoeker Raymond Klaassen (RUG) over Midwolder Bouwten

  Interview met Raymond Klaassen, onderzoeker van RUG, over het Midwolder Bouwten.

 • rapport
  Werkplaats Vitaal Platteland
  2019

  Samenwerken met maatschappelijke partners : Werkplaats Vitaal Platteland : verslag bijeenkomst 28 november 2019 Aldeboarn/De Deelen

  In het Friese gebied Aldeboarn / De Deelen is een bijzondere samenwerking ontstaan. Een boeren- en burgercollectief nam het initiatief om samen met andere (overheids-) partijen te komen tot oplossingen voor het veenweidevraagstuk.

 • artikel
  Nature Today 22 juli
  2022

  Bijen en zweefvliegen hebben baat bij bloemrijke houtwallen

  Houtwallen kunnen goede voedselbanken en leefgebieden zijn voor bestuivers, maar de kwaliteit van de houtwal speelt hier een rol in. Zowel de hoeveelheid beschikbare bloemen, als het aantal soorten en de verspreiding van deze bloembeschikbaarheid over het jaar zijn van belang. Deze resultaten heeft studente Xiomara van Eek gevonden in een inventarisatie van houtwallen, bloemen en bestuivers.

 • factsheet
  Wageningen University & Research
  2022

  Beloning voor duurzame en toekomstgerichte melkveebedrijven : Inspiratiesheet voor nieuwe verdienmodellen

  Melkveehouders in Drenthe ontvangen een jaarlijkse beloning wanneer ze voldoen aan duurzaamheidseisen. Melkveehouders zelf kiezen hoe ze aan deze eisen willen voldoen. De ambitie van Duurzame Melkveehouderij Drenthe is het stimuleren en versterken van een toekomstgerichte kringlooplandbouw en agribusiness. Het programma ‘Duurzame Melkveehouderij Drenthe’ is een initiatief van de provincie Drenthe, begonnen in 2016 met 30 bedrijven. Momenteel ondersteunt het zo’n 230 melkveebedrijven; ongeveer een kwart van alle Drentse melkveehouders. Op lange termijn beoogt de provincie te groeien in bedrijven en overheden die belonen op duurzaamheidsdoelen.

 • factsheet
  Wageningen University & Research
  2022

  Nieuw sturingsmodel LandvanWaarde biedt gestapelde beloningen op maat

  LandvanWaarde organiseert en bundelt sets van verschillende beloningen voor natuurbeheer door boeren. De pilot is uitgerold in Salland (Overijssel) en liep van 2017 tot 2022. Dertig boeren met samen 1.200 ha landbouwgrond nemen deel aan de pilot. Het is een initiatief van Stichting Courage, Landschap Overijssel en Nationaal Groenfonds. Het doel is om passende beloningen voor elke boer te bieden voor het bevorderen van natuurinclusiviteit.

 • artikel
  V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector 18 1: 28 - 31
  2021

  Doorzaaien productieve kruiden in grasland

  Productief kruidenrijk grasland levert naast meer biodiversiteit ook meerwaarde op voor de bedrijfsvoering van een melkveebedrijf. Herinzaai met kruidenrijk grasland is niet altijd mogelijk of gewenst, met name niet op veenbodems. Doorzaaien blijkt echter in de praktijk moeilijk. Vanuit de projecten ‘Winst en weidevogels’ en ‘Proeftuin Trots op Krimpenerwaard: Weidebuffet met kruiden’ is er een proef aangelegd om de mogelijkheden van doorzaai te onderzoeken.

 • artikel
  Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra 4: 10 - 13
  2022

  Agrarisch natuurbeheer is óók ons werk : Van sloten schonen tot weidevogelbeheer

  De kans is groot dat agrarisch natuurbeheer onder invloed van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en met steun vanuit het stikstoffonds verder gaat toenemen. Het werk voor agrarische loonbedrijven verandert daardoor en vraagt meer kennis en aangepaste werkwijzen. “Als sector hebben wij een zorgplicht en daar wil Cumela ondernemers bij helpen”, zegt Maurice Steinbusch, beleidsmedewerker agrarisch loonwerk bij Cumela.

 • rapport
  BoerenNatuur
  2021

  Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer : beheerjaar 2021

  Dit document bevat een overzicht en beschrijving van beheerpakketten waar collectieven gebruik van kunnen maken in beheerjaar 2021. De pakketten zijn tot stand gekomen op basis van eigen inzichten van collectieven en getoetst op ecologische effectiviteit, EU conformiteit en nationale voorschriften door de Commissie Beheerpakketten & Tarieven van BoerenNatuur.nl en vervolgens goedgekeurd door Provincies en de Adviesgroep Groene en Blauwe Diensten.

 • rapport
  WOt-rapport 136.
  2022

  Natuurverkenning 2050 – Scenario Natuurinclusief

  Met een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven. Dat blijkt uit de analyse van het scenario Natuurinclusief, één van de drie scenario’s uit de Natuurverkenning 2050. In dit scenario is er sprake van toename van het aanbod van meerdere ecosysteemdiensten. Deze diensten zijn van belang voor het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, en de kwaliteit van de leefomgeving. Het is de eerste keer in Nederland dat de effecten van een natuurinclusief toekomstbeeld op deze manier zijn gekwantificeerd. Ook bij een verregaand natuurinclusieve inrichting van Nederland blijft er nog wel sprake van restopgaven. Naast natuurinclusieve maatregelen zijn ook aanvullende maatregelen nodig om de maatschappelijke opgaven volledig het hoofd te bieden. Ook vraagt een natuurinclusieve inrichting van Nederland om grote veranderingen, zowel ruimtelijk, als qua verdienmodellen en gedragsverandering.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 15: 14
  2022

  Markelose boeren willen weidevogelwalhalla

  Boeren in Markelo zetten zich in voor weidevogels. Het is een initiatief van Duurzaam Initiatief Markelo Noord, dat biodiversiteit en duurzame landbouw wil bevorderen. Daar moet dan wel wat tegenover staan voor boeren.

 • rapport
  Louis Bolk Instituut
  2019

  Memo: Invulling Kruidenrijk grasland : Definitie, randvoorwaarden en borging

  De biodiversiteit in en om het boerenland en de rol die melkveehouders daarbij spelen, krijgt steeds meer aandacht. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor kruidenrijk grasland. Dit type grasland vormt op zichtzelf een vorm van botanische biodiversiteit en is duidelijk zichtbaar. Kruidenrijk grasland kent bovendien verschillende functies.

 • rapport
  Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG)
  2022

  Actieplan Akkervogels Groningen

  Groningen is een belangrijk akkervogelbolwerk: de provincie herbergt een bovengemiddeld aandeel van de landelijke populaties van grauwe kiekendief, kwartel, kwartelkoning, gele kwikstaart, veldleeuwerik, graspieper, velduil, geelgors, blauwborst en ringmus. Met de ‘struweelvogels’ gaat het relatief goed: de blauwborst neemt gestaag toe, de andere soorten zijn na een periode van groei nu stabiel. Maar van de soorten die horen bij het open akkerbouwgebied is de stand in de afgelopen dertig jaar gehalveerd. De afname gaat in Groningen iets trager dan in de rest van Nederland, maar is niettemin substantieel. Hoog tijd dus om te kijken hoe deze trend kan worden gekeerd. Binnen de Groninger akkerbouw bestaan grote regionale verschillen in soortensamenstelling en trends. Daarnaast zijn er enkele natuurgebieden die (ook) van belang zijn voor akkervogels, zoals het Dal van de Ruiten Aa, het Roegwold en de kwelders. Gemiddeld genomen zijn de belangrijkste soorten die hier voorkomen, min of meer stabiel. Ook hier is echter ruimte voor verbetering. De ambities van zestien partijen tot 2030 zijn neergelegd in dit actieplan.

 • artikel
  Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals juni: 48 - 51
  2021

  Natte teelten in beekdalen : kans om natuur en landbouw te verbinden

  Bij klimaatrobuust inrichten van beekdallandschap ontstaan er plaatsen waar agrarische percelen natter worden. Er is potentie voor het telen van natte teelten op vernatte landbouwgronden om een klimaatrobuuste en ecologische corridor te vormen tussen landbouwgrond en natuur.

 • artikel
  Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO 52 6: 198
  2021

  Microbiële diversiteit en samenstelling van de microbiële gemeenschap in een lange termijn veldexperiment

  Recent is er meer aandacht voor de rol van het microbioom in de landbouw. Studies laten zien dat management praktijken zoals de toevoeging van organische stof, groenbemesters en toevoegingen als chitine veranderingen in de microbiële diversiteit en de samenstelling van de microbiële gemeenschap tot gevolg kunnen hebben. Tegelijkertijd is bekend dat een hogere biodiversiteit o.a. gunstig is voor bodemweerbaarheid, plantgezondheid en het beschikbaar maken van nutriënten en de opbrengst. Ook de samenstelling van de microbiële gemeenschap heeft hierop invloed.

 • artikel
  Natuur. Oriolus 84 3: 1 - 124
  2018

  Themanummer Akkervogels

  Dit themanummer bevat o.a. artikelen over: Trends van Vlaamse akkervogelpopulaties in Europese context; Invloed van pesticiden op boerenlandvogels: is de bewijsvoering rond?; De zwanenzang van de Grauwe Gors in Vlaanderen; Ervaringen met de bescherming van de Geelgors in West-Vlaanderen; Toekomst voor de Kievit op akkerland?

1 2 3 ... 156