Menu

‘*’

video
Leermiddelen
 • nieuws
  2023

  Interview René Lubberdink: Van koeien naar agroforestry - Groen Kennisnet

  René ontvangt ons op zijn boerderij in Barchem, gelegen tussen de weilanden en andere boerenbedrijven in de Achterhoek. Al van jongs af aan heeft René hart voor de natuur. Ook in zijn werk is hij bewust bezig met zijn omgeving. Vol passie vertelt hij over zijn bedrijf en zijn visie voor de toekomst. ‘’In 1998 namen mijn vrouw en ik de boerderij van de familie mijn vrouw over die al sinds 1908 bestaat’’, vertelt René. ‘’Toentertijd bestond de boerderij voornamelijk uit melkvee. Na enkele succesvolle jaren brak in 2015 een moeizame periode aan. Door het fosfaatrechtenstelsel kwamen we in een spagaat terecht en moesten er keuzes gemaakt worden over het voortbestaan van het bedrijf.’’

 • nieuws
  2023

  Interview René Lubberdink: Van koeien naar agroforestry - Natuurinclusieve landbouw

  René ontvangt ons op zijn boerderij in Barchem, gelegen tussen de weilanden en andere boerenbedrijven in de Achterhoek. Al van jongs af aan heeft René hart voor de natuur. Ook in zijn werk is hij bewust bezig met zijn omgeving. Vol passie vertelt hij over zijn bedrijf en zijn visie voor de toekomst. ‘’In 1998 namen mijn vrouw en ik de boerderij van de familie mijn vrouw over die al sinds 1908 bestaat’’, vertelt René. ‘’Toentertijd bestond de boerderij voornamelijk uit melkvee. Na enkele succesvolle jaren brak in 2015 een moeizame periode aan. Door het fosfaatrechtenstelsel kwamen we in een spagaat terecht en moesten er keuzes gemaakt worden over het voortbestaan van het bedrijf.’’

 • rapport
  PBL Planbureau voor de Leefomgeving
  2023

  Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050 : ruimtelijke Verkenning 2023

  In de Ruimtelijke Verkenning 2023 heeft het PBL scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van Nederland in 2050. In dit hoofdrapport worden vier mogelijke ruimtelijke toekomsten gepresenteerd. Dat zijn: Mondiaal Ondernemend (een toekomstscenario waarin grote bedrijven de lead hebben), Snelle Wereld (de nog verder toegenomen digitalisering doet afstanden verdwijnen), Groen Land (veel ruimte voor de natuur) en Regionaal Geworteld (burgers nemen het initiatief in hun eigen leefomgeving). Voor elk scenario zijn op basis van ruimtelijke modellering en ontwerpend onderzoek gedetailleerde kaarten van het bijbehorende Nederland van 2050 gemaakt. Deze scenariokaarten brengen in beeld welke gevolgen verschillende keuzes hebben.

 • rapport
  Wageningen University & Research
  2023

  Lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw in Open teelten

  Werken aan natuurinclusieve maatregelen en kringlopen sluiten in het MBO-onderwijs.

 • rapport
  Wageningen University & Research
  2023

  Docentenhandleiding bij het Lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw in Open teelten

  Het lespakket is gemaakt voor studenten in diverse opleidingen Open teelten MBO niveau 3 en 4, leerjaar 3 en 4.

 • rapport
  AOC Terra MBO
  2023

  Toepassing van innovatieve precisietechniek : leermateriaal Precisielandbouw

  Precisielandbouw biedt technische hulpmiddelen om meer uit uw bedrijf te halen, bodem, gewassen en opbrengsten te monitoren en middels taakkaarten en high tech machines bij te sturen in bemesting, uitgangsmateriaal, gewasbescherming en bodemverbetering. Vanuit de praktijk komen er steeds meer vragen over waar te beginnen met precisielandbouw en hoe op het eigen bedrijf toe te passen. Wageningen Plant Research, Hilbrands Laboratorium B.V. , De Databoerin, Terra MBO, Dronehub GAE en Innovatie Veenkoloniën hebben het initiatief genomen met dit project om kennis over precisielandbouw toegankelijk te maken aan boeren en studenten. Dit leermateriaal bevat opdrachten om meer inzicht te krijgen in precisielandbouw.

 • studentverslag
  VHL
  2023

  Natuurinclusief boeren in het veenweidegebied van Friesland

  Het huidige landbouwsysteem moet meer in evenwicht gebracht worden met natuur, biodiversiteit en klimaat. Dit betekent dat een forse afname van CO2 en stikstofuitstoot noodzakelijk is voor de landbouwsector. In het veenweidegebied van Friesland komen deze ontwikkelingen bij elkaar. Een verhoging van de grondwaterstand, die nodig is om verdere bodemdaling te voorkomen, heeft namelijk een positieve invloed op de CO2-reductie. Daarnaast draagt een hogere grondwaterstand, in combinatie met vermindering van bemesting, bij aan de ontwikkeling van de biodiversiteit. Er ontstaat meer kruidenrijk grasland en de omstandigheden voor weidevogels worden verbeterd.

 • artikel
  Kennisbasis voor een duurzame toekomst : hoogtepunten uit het kennisbasisonderzoek (2019-2022) van Wageningen University & Research voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 12
  2023

  Strokenteelt goed voor boer, bodem en biodiversiteit : Natuurinclusieve transities

  Grootschalige landbouw is de voornaamste veroorzaker van biodiversiteitsverlies op het platteland. Door anders te gaan werken kan het tij echter gekeerd worden, blijkt uit onderzoek van Wageningse wetenschappers. Zij ontdekten dat strokenteelt kan bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. Bovendien wordt het voedselproductiesysteem er nog robuuster van ook.

 • artikel
  Nieuwe oogst : leden-, nieuws- en vakblad van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 14: 29
  2023

  Akkerrand stimuleert diversiteit van soorten

  Aanleg van akkerranden rond landbouwpercelen heeft een positieve invloed op de aantallen akkervogels en de soortensamenstelling van insecten. Dit blijkt uit monitoring van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in het project Duurzame en Natuurinclusieve Noordelijke bouwplannen.

 • presentatie
  Lerende Samenwerking Programma Natuur (BIJ12)
  2023

  Verslag digitale themabijeenkomst ‘Kansen in het samengaan van natuur en landbouw’ 24-01-2023

  Op 24 januari 2023 organiseerde de lerende samenwerking van het Programma Natuur een digitale themasessie over kansen in het samengaan van landbouw en natuur. Met het aflopen van de eerste fase van Programma Natuur, zal het komend jaar vooral in het teken staan van de voorbereidingen van de tweede fase van Programma Natuur. In deze tweede fase staat het realiseren van systeemherstel centraal. Het programma zal dan ook zijn beslag hebben op de overgangsgebieden, waar landbouw en natuur samenkomen. Deze bijeenkomst diende dan ook als inspiratie daarvoor. Aan de hand van een aantal goede voorbeelden, gingen we in gesprek over de vraag die eraan komt: wat is er nodig om de volgende stap te kunnen zetten?

 • video
  BoerenNatuur
  2023

  BoerenNatuur Kennisuur - De patrijs

  In dit BoerenBatuur Kennisuur wordt met medewerkers van agrarische collectieven, terreinbeheerder organisaties, en andere geïnteresseerden kennis uitgewisseld over de patrijs en de resultaten van het PARTRIDGE project. Dit wordt gedaan a.d.h.v. twee verhalen. Eerst gaat Frans van Alebeek vertellen over de ecologie van de patrijs. Wat heeft de patrijs nodig? De tweede spreker is Harm van Hoeve die gaat vertellen hoe hij de maatregelen voor de patrijs inpast op zijn akkerbouwbedrijf. Hij gaat hierbij ook in op de effecten van de maatregelen op andere akkervogelsoorten.

 • rapport
  Wageningen University & Research
  2023

  Lespakket Biodiversiteit en Kringlooplandbouw in Open teelten : Lespakket en Docentenhandleiding

  Werken aan natuurinclusieve maatregelen en kringlopen sluiten in het MBO-onderwijs.

 • nieuws
  2023

  Boerin Conny van den Top probeert graag nieuwe dingen - Natuurinclusieve landbouw

  Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland presenteert op zijn website een zestal video’s over inspirerende agrarische ondernemers. Die laten zien dat een natuurinclusieve bedrijfsvoering prima te doen is. Conny van den Top uit Lunteren is zo'n ondernemer, die denkt en handelt vanuit de kringloop. Ze probeer graag nieuwe dingen: naast koeien en biologische kippen heeft ze 80 walnootbomen en 50 dubbeldoelkippen. Zo hoopt ze nieuwe verdienmodellen te ontdekken.

 • nieuws
  2023

  Nieuwe poster Akkervogelrijk boerenland van Living Lab Fryslân - Natuurinclusieve landbouw

  Akkervogels zijn de laatste decennia in aantal achteruitgegaan. Door variatie aan te brengen in het landschap, gericht op het bieden van voedsel, dekking en nestgelegenheid, kunnen akkervogels weer in aantal toenemen. Het biodivers inrichten van overhoekjes en het aanleggen van wintervoedselveldjes, vogelakkers en akkerranden zijn voorbeelden van maatregelen waar akkervogels van profiteren.

 • nieuws
  2023

  Terugblik: bijeenkomst over monitoring van akkervogels - Natuurinclusieve landbouw

  Op dinsdag 28 maart organiseerde Van Hall Larenstein in samenwerking met BoerenNatuur een veldbijeenkomst over akkervogelmonitoring op het biodynamische akkerbouwbedrijf BioRomeo in Ens. Het bedrijf BioRomeo is fanatiek bezig met akkervogelbeheer in samenwerking met het Flevolands Agrarisch Collectief

 • nieuws
  2023

  Weide- en akkervogels in het onderwijs: boerenlandvogel posters nu beschikbaar voor het groene onderwijs - Natuurinclusieve landbouw

  Afgelopen jaar is een drietal posters ontwikkeld over het bevorderen van de weidevogel- en akkervogelpopulatie in boerenland. Deze posters zijn als download beschikbaar.

 • nieuws
  2023

  Leven op de vierkante meter, lesmateriaal over insectenmonitoring voor het mbo en hbo - Natuurinclusieve landbouw

  In het kader van Landbouwdeal Onderwijs Friesland ontwikkelde Hogeschool Van Hall Larenstein het lespakket ‘leven op een vierkante meter’. Dit lespakket biedt mbo en hbo studenten ondersteuning bij insectenmonitoringsactiviteiten.

 • nieuws
  2023

  Meer natuurinclusieve landbouw in het onderwijs: onderwijsproducten uit Landbouwdeal Friesland nu beschikbaar - Natuurinclusieve landbouw

  De Landbouwdeal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs is eind 2022 afgesloten. Onderwijsproducten vanuit deze deal komen nu beschikbaar via Groen Kennisnet.

 • nieuws
  2023

  Thema pagina ‘boer en natuur’ omgezet naar dossier - Natuurinclusieve landbouw

  Thema pagina's op natuurinclusievelandbouw.eu worden komende maanden in een dossier-format gegoten. Dit is besloten tijdens de onderwijsdag van natuurinclusieve landbouw.

 • dossier
  2023

  Boeren met toekomst in de regio - Natuurinclusieve landbouw

  GLB, NSP, aanpak stikstof, kaderrichtlijn water, natuur en klimaat in het NPLG. Is er nog perspectief voor de Nederlandse boer? Welke mogelijkheden bieden de nieuwe gebiedsgerichte regelingen? Dit dossier geeft uitleg, toegang tot de belangrijkste achtergrondinformatie en geeft de mogelijkheden aan. Dit dossier is gemaakt voor het webinar van Groen Kennisnet over het nieuwe GLB op 7 maart 2023.

1 2 3 ... 112