Project

Proeftuin voor Duurzame en Innovatieve kringlooplandbouw Van Pallandtpolder

Patrijs, Naturesports via WUR brandportal
Bron foto: Naturesports (Shutterstock)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Zuid-Hollandse Delta
 • Thema
  Duurzame akkerbouw
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
In deze Proeftuin werken een akkerbouwer en een veehouder samen met Lentiz MBO om een realistische vorm van natuurinclusieve kringlooplandbouw gebaseerd op ‘eiwitrijk voer voor mest’ uit te werken voor de Zuid-Hollandse Delta, met minder kunstmest en emissies, meer biodiversiteit, weerbare gewassen en teeltsystemen, verbinding met de burger èn een goed verdienmodel. Deze integrale aanpak en samenwerking is de kern van de innovatie.


Met kennisinbreng van Louis Bolk Instituut en Sovon Vogelonderzoek Nederland, samenwerking met de lokale vereniging Natuur- en landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en het agrarisch onderwijs bij Lentiz MBO in Middelharnis, is kennisontwikkeling, -toepassing en -verspreiding solide geborgd.

De natuurinclusieve Proeftuin in strokenteelt compleet met effectieve natuurelementen dient daarmee als een inspirerend, haalbaar en schaalbaar voorbeeld voor collega agrarische ondernemers, burgers en politiek in het Zuid-Hollands PPLG kerngebied Zuid-Hollandse Delta, en daarbuiten.

Activiteiten

Activiteit 1+2: Na verlening van de subsidie worden met alle projectpartijen (aanvragers, diensten-derden-partijen en de aangesloten partijen) de gemaakte afspraken geconcretiseerd.


Activiteit 3: Experts van Louis Bolk Instituut (LBI) voorzien de beide agrarische ondernemers (VOF H. Groeneveld en Landbouwbedrijf Wesdorp) van landbouwkundig en ecologisch advies.


Activiteit 4: In overleg met de experts van LBI en de agrarische ondernemingen worden diverse aanvullende of ondersteunde experimenten uitgevoerd om de effectiviteit van mogelijke teelt- en beheersmaatregelen te toetsen en te kwantificeren en waar relevant te vergelijken met reeds toegepast methoden, of nieuwe gewassen in het bouwplan, of organische stikstofaanvoer te concretiseren.


Activiteit 5: Door LBI wordt de verzamelde data in het project geanalyseerd en geduid in jaarlijkse deelrapportages. Dit betreft minimaal de parameters op het gebied van organische stof en nutriënten aan- en afvoer, bodemkwaliteit, plantweerbaarheid en optreden van ziekten en plagen, aanwezigheid en effectiviteit van roofinsecten, gewasopbrengsten, voederwaarde en -conversie, bedrijfseconomische parameters.


Activiteit 6: Er wordt jaarlijks een broedvogelmonitoring uitgevoerd door Sovon en de resultaten van deze vogelmonitoring wordt jaarlijks door Sovon geanalyseerd en geduid in een deelrapportage.


Activiteit 7: Het communicatieplan wordt uitgevoerd door Groenendijk Agro & Advies en de voortgang wordt jaarlijks geëvalueerd.


Activiteit 8: De resultaten va de proeftuin worden door MBO Lentiz gebruikt als lesobject, in studieopdrachten en als stageplaatsen. In een jaarlijkse rapportage worden de resultaten hiervan samengevat.


Activiteit 9+10: In het laatste kwartaal van de projectperiode stellen zowel LBI, Sovon als Groenendijk Agro & Advies een eindrapportage met de gerealiseerde resultaten over de gehele projectperiode.