Project

Natuur werkt: regeneratieve veehouderij als bronaanpak van landbouwemissies

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Westelijke Veenweide Gebied
 • Thema
  Bodemgezondheid
 • Projectregeling
  SABE regeling
Meer informatie
Stichting Wij.land heeft in de afgelopen 5 jaar een boerennetwerk, van veehouders, opgebouwd in het westelijk veenweidegebied. Door middel van de Wij.land aanpak wordt er samen met de boer gekeken naar oplossingen om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. Door middel van een bodemcursus en verdiepende praktijkgroepen op rantsoen, mest en ecosysteemdiensten ervaren deelnemende boeren welke mogelijkheden er zijn om in de kringloop op het bedrijf aanpassingen te maken. Gezondere bodems – gezondere gewassen – gezondere koe – gezondere producten – gezondere mest – gezondere bodems.

Met verschillende activiteiten bieden we boeren nieuwe perspectieven door toe te werken naar een natuurinclusieve landbouw die minder afhankelijk is van externe inputs en waaromtrent verschillende verdienmodellen in ontwikkeling zijn. Minder inputs resulteren in minder emissies, wat je er niet in stopt komt er niet uit.  

Met dit project willen wij de boeren inspiratie, kennis en handelingsperspectief bieden om aan de slag te gaan op het eigen bedrijf met duurzaam bodembeheer en verdieping op rantsoen, mest en ecosysteemdiensten als belangrijke stappen naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering en een gezonder veenweidelandschap. 

Kijk op onze website of schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wil blijven van de bevindingen van dit project of een van onze andere projecten. 

Wij.land

In het Wij.land netwerk werken we samen met ruim 150 boeren aan het toepassen van meer natuurinclusieve en regeneratieve maatregelen op het eigen (veehouderij)bedrijf. Wij.land staat naast de boer en kijkt samen waar de boer mee aan de slag wil om zijn bedrijf meer natuur-inclusief te maken. In de afgelopen 5 jaar hebben we hier een aanpak in ontwikkeld die door de boeren als erg prettig ervaren wordt, we hebben een onafhankelijke positie. Door onze praktijkgerichte aanpak kunnen we snel overgaan tot actie en de boer helpen met de verdere ontwikkeling van zijn bedrijf.  

Wij ontsluiten allereerst kennis die al aanwezig is binnen het boerennetwerk. Door excursies te organiseren binnen (en buiten) het netwerk naar demobedrijven doen boeren weer nieuwe inzichten op. Doormiddel van de Wij.land BoerenWijzer bepalen we waar de boer staat in zijn ontwikkeling naar een meer natuurinclusief bedrijf. Aan de hand van de uitkomsten en ambities van de boer kunnen vervolg stappen gemaakt worden. 

Wij.land werkt verder met een schil aan adviseurs en coaches, veelal zelf ook boer (geweest) en daarnaast experts van bijv Louis Bolk of onafhankelijk adviseurs wanneer er specifieke kennis nodig is. De rol van Wij.land is die van verbinder en mogelijkmaker.   De ervaring leert dat deze aanpak als heel praktisch en prettig wordt ervaren.  

Bodemcursus

De boeren die na de bodemcursus door willen gaan naar de praktijk in de bodempilot committeren zich voor drie jaar. De bodempilot betekent een experiment op hun eigen bedrijf om op een proefperceel van tenminste 3 ha de bodemadviezen toe te passen. Ook kunnen zij kennismaken met andere thema’s van Wij.land zoals rantsoen, mestkwaliteit, biodiversiteit of het verwaarden van ecosysteemdiensten. In deze periode krijgen ze een aanbod van excursies naar koploperbedrijven, verdiepingsbijeenkomsten en thema-avonden.