Project

GLB-pilot: Proeftuin voor duurzame en innovatie landbouw Van Pallandtpolder 

Patrijs, Naturesports via WUR brandportal
Bron foto: Naturesports (Shutterstock)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Nederland
 • Thema
  Duurzame landbouw
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
Door veranderende maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten op het gebied van milieu en biodiversiteit, worden zowel akkerbouwers als melkveehouders uitgedaagd hun bedrijfsvoering te innoveren. De grootste uitdagingen liggen op het terrein van herstel bodemkwaliteit, stikstofemissievermindering, herstel biodiversiteit, inzetreductie van gewasbeschermingsmiddelen, bescherming waterkwaliteit en algemene extensivering. Daarnaast neemt de maatschappelijke vraag naar multifunctioneel gebruik van het platteland snel toe in de vorm van beleving en landschapsverfraaiing, recreatie, en lokaal kopen en concepten van ketenverkorting.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Kringlooplandbouw in de Proeftuin Van Pallandtpolder ondertiteld

Bron: Proeftuin van Pallandtpolder

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten. Het GLB is één van de grootste posten op de Europese begroting. Jaarlijks komt er ongeveer 800 miljoen aan Europees geld richting Nederland om de landbouw en het platteland te ondersteunen en te ontwikkelen. Het geld wordt verdeeld over twee pijlers: de eerste pijler bevat o.a. de basispremie en eco-regeling, de tweede pijler bevat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en bedrijfsinvesteringen. Door heel Nederland, zijn er pilots uitgevoerd, om te onderzoeken hoe het nieuwe GLB aansluit bij de praktijk.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Proeftuin van Pallandtpolder 2021

Bron: Proeftuin van Pallandtpolder

GLB-pilot: Proeftuin voor duurzame innovatie landbouw Van Pallandtpolder

Aanpak

Met ‘mest voor eiwitrijk voer’, aanvoer van organische reststromen uit naastgelegen natuurbeheer, akkerbouw in strokenteelt met meer natuurinclusief teeltmanagement en aanleg van kruidenrijk grasland en natuurelementen wordt de Proeftuin Van Pallandtpolder gepositioneerd als voorbeeld voor huidige en toekomstige gangbare agrarische ondernemers.

Activiteiten:

 • Voor het afremmen van de klimaatverandering wordt ingezet op CO2 vastlegging in de bodem en het verminderen van CO2 emissies bij aanvoer van veevoer van buiten en transport van oogstproducten vanuit de Proeftuin.
 • Op het gebied van duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en lucht wordt door aangepast bouwplan, teeltsysteem en teeltmanagement de bodemkwaliteit verbeterd en emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu verminderd.En op het gebied van bescherming biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en instandhouding van habitats en landschappen wordt de biodiversiteit in de bodem en op en rond de akker gestimuleerd, via een groter en diverser aanbod aan insecten de lokale populaties akkervogels extra fourageergebied geboden en via de strokenteelt schuilgelegenheid en via de akkerranden en natuurelementen nestgelegenheid.
 • Er zijn concrete plannen om restmateriaal (maaisel van bermen / dijken ) van het waterschap te verwerken tot bokashi. Hiervoor loopt een vergunningstraject.
 • Door introductie van een aangepast gangbaar bouwplan in strokenteelt en meer natuurlijke plaagbeheersing wordt gezocht naar de optimale balans tussen vruchtwisseling op het perceel en het milieu.
 • Voor het sluiten van kringlopen in samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus wordt allereerst de door de ruil van organische mest tegen geoogste eiwitrijk voedergewassen de mineralenkringloop tussen veebedrijf en akkerbouwbedrijf voor een belangrijk deel gedicht.

Resultaat

Een nieuwe concept wordt ontwikkeld met een meer regionale voervoorziening, met name op het gebied van eiwit enerzijds en het herstel van bodemkwaliteit en biodiversiteit anderzijds. We streven in deze pilot naar een realistisch systeem dat dicht bij de huidige gangbare praktijk ligt en eenvoudig is uit te rollen naar andere bestaande bedrijven. Hiervoor ontwikkelen we een effectieve, haalbare en schaalbare combinatie van regionale kringlooplandbouw met natuurinclusieve landbouw.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Natuurinclusieve landbouw op de Van Pallandtpolder

Bron: Proeftuin van Pallandtpolder

Samenwerkingspartners: v.o.f. H. Groeneveld, Louis Bolk Instituut, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Van Iperen B.V., M. Groenendijk Agro, NLGO, Lentiz

  Bronnen

  (8)