Project

GLB-pilot: Kringloop Noordelijke kleischil Nederland

Veevoer - Foto: Eddy Teenstra
Bron foto: Eddy Teenstra, Veevoer (Wageningen University & Research)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Regio
  Noord-Friesland
 • Thema
  Kringlooplandbouw Noordelijke kleischil
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
De akkerbouw en rundveehouderij staat voor de uitdaging de komende jaren invulling te geven aan het concept kringlooplandbouw. Voor dit concept bestaat geen blauwdruk, maar geeft richting aan de ontwikkeling van de landbouw in de komende jaren. Met als resultaat een technisch, economisch en ecologisch haalbaar concept voor boeren en tuinders. Dit project werkt aan de opgaven van kringlooplandbouw op regionale schaal in de noordelijke kleischil. Dit gebied kent veel akkerbouwers, gespecialiseerd in de pootgoedteelt, en grootschalige veehouderijbedrijven. Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij is hier nodig en mogelijk.

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten. Het GLB is één van de grootste posten op de Europese begroting. Jaarlijks komt er ongeveer 800 miljoen aan Europees geld richting Nederland om de landbouw en het platteland te ondersteunen en te ontwikkelen. Het geld wordt verdeeld over twee pijlers: de eerste pijler bevat o.a. de basispremie en eco-regeling, de tweede pijler bevat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en bedrijfsinvesteringen. Door heel Nederland, zijn er pilots uitgevoerd, om te onderzoeken hoe het nieuwe GLB aansluit bij de praktijk.

GLB-pilot: Kringloop Noordelijke kleischil Nederland

Aanpak

Kringlooplandbouw zal van regio tot regio verschillen, afhankelijk van de regionale situatie. Maar ook van bedrijf tot bedrijf omdat ook tussen bedrijven grote verschillen bestaan. Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij ligt in veel gebieden voor de hand, evenals het gebruik van reststromen voor het beter benutten van mineralen en organische stof. Dit project is gericht op het ontwikkelen en testen van regionale inspirerende voorbeelden van kringlooplandbouw. We doen dit ‘bottom up’, gebaseerd op de ideeën van de deelnemers in het samenwerkingsverband. Praktische haalbaarheid en bedrijfseconomie zijn belangrijke randvoorwaarden voor de deelnemers. Qua inhoud zijn het optimaal gebruik van mest, de teelt van eiwit voor veevoer, duurzaam beheer van de grond, het verwaarden van reststromen en stimuleren van biodiversiteit de speerpunten. We gaan op zoek naar maatregelen die vormgeven aan kringlooplandbouw en die passen binnen de kaders van het nieuwe GLB. Door het delen van de resultaten met collega akkerbouwers en veehouders denken we een goede bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van de akkerbouw en veehouderij in het gebied.

Resultaat

De doelstellingen van het project zijn:

 1. Het ontwikkelen en testen van regionaal haalbare voorbeelden van kringlooplandbouw waarbij landgebruik wordt geoptimaliseerd in samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij. Er worden zoveel mogelijk regionale mineralenstromen benut, het gebruik van kunstmest wordt geminimaliseerd en het verlies van mineralen wordt verminderd door het toepassen van duurzaam bodembeheer, bodemmanagement en natuurinclusieve landbouw.
 2. Klimaatadaptatie en -mitigatie in relatie tot duurzaam bodembeheer. De landbouw kan een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling. Door te zorgen voor een goede bodemstructuur kan de bodem grotere hoeveelheden neerslag opnemen in korte tijd, kunnen plantenwortels diep wortelen en daarmee water en mineralen optimaal benutten.
 3. Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen. In de samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders kijken we naar de optimale manier van samenwerking en manieren waarop we dit kunnen verwerken in samenwerkingsovereenkomsten.
 4. Creëren van draagvlak voor kringlooplandbouw. Als het lukt om nieuwe vormen van samenwerking te ontwikkelen en te regelen via een samenwerkingsovereenkomst creëert dit draagvlak in de sector, en vormt dit een stimulans voor navolging door collega’s.
 5. Ontwikkelen ideeën voor beloning voor landbouwprestaties. Tijdens het ontwikkelen van de kringloopvoorbeelden wordt gekeken naar maatregelen die worden toegepast op de deelnemende bedrijven, wat dit kost en oplevert en welke hiervan geschikt zouden kunnen zijn voor GLB-vergoeding en welke voorwaarden hierbij passen.
 6. Natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit. Duurzaam bodembeheer draagt bij aan een rijk en gevarieerd bodemleven, belangrijk element voor robuuste en weerbare teeltsystemen die tegen een stootje kunnen en minder afhankelijk zijn van chemische gewasbescherming.

Samenwerkingspartners: Delphy, DLV Advies