Project

GLB Pilot: Gebiedsgerichte aanpak bodem en water

Sloot
Bron foto: Eddy Teenstra, Brand Portal WUR
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Regio
  Nederland
 • Thema
  Duurzaam bodem en waterbeheer
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
De transitieopgave vraagt, zowel vanuit het watersysteem, als vanuit de noodzaak met alle betrokken partijen samen te werken, om een regionale aanpak. De rol van een ‘faciliterende overheid’ maakt dat er ruimte is voor initiatieven en ondernemerschap en bottom-up-initiatieven. Tegelijkertijd leidt dat ook tot verwarring over wie aan zet is en wat van eenieder verwacht mag worden. Gezamenlijk moet bepaald worden HOE de verduurzaming van de landbouw concreet te maken is.

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten. Het GLB is één van de grootste posten op de Europese begroting. Jaarlijks komt er ongeveer 800 miljoen aan Europees geld richting Nederland om de landbouw en het platteland te ondersteunen en te ontwikkelen. Het geld wordt verdeeld over twee pijlers: de eerste pijler bevat o.a. de basispremie en eco-regeling, de tweede pijler bevat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en bedrijfsinvesteringen. Door heel Nederland, zijn er pilots uitgevoerd, om te onderzoeken hoe het nieuwe GLB aansluit bij de praktijk.

GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak bodem en water

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
GLB pilot DAW Gebiedsgerichte aanpak

Bron: Arvalis BV

Aanpak

Gezamenlijk moet bepaald worden HOE de verduurzaming van de landbouw concreet te maken is t.a.v. de volgende uitdagingen:

 • Samenwerken op regionale schaal ontbreekt
 • Drempels en schotten staan effectiviteit en doelbereik in de weg
 • Inrichting en beheer zijn opzichzelfstaand

Bij de gebiedsgerichte aanpak is het doel om tot een maximale bijdrage vanuit de agrarische sector aan de opgaven voor water en bodem per gebied te komen. Dit doen we door optimaal in te zetten op een koppeling tussen investeringen (inrichting), kennis, coaching en beheer. Deze aanpak kan naast bodem en watermaatregelen ook bijdragen aan de doelen voor landschap, biodiversiteit enz. Onderdeel van het project is om te onderzoeken hoe de financiering vanuit GLB en ook andere nationale middelen zo effectief mogelijk en in onderlinge samenhang kunnen worden ingezet.

Het project bevat het proces om te komen tot een gebiedsplan met draagvlak, borging van de financiële dekking van de maatregelen voor investeringen, kennis en beheer en het borgen van de uitvoering middels vastgelegde samenwerkingsafspraken in een gebiedsdeal. Hier worden cross-overs gemaakt tussen opgaven, actoren en verschillende maatregelen die bijdragen aan dezelfde doelen. Dit project leidt tot:

 • Nieuwe vormen van samenwerken (uitvoeringsorganisatie(s),
 • Interventiedocument, (totaal aan maatregelen, op te delen in samenhangende pakketten/ modules),
 • Borging van de samenwerking in samenwerkingsafspraken per stap en
 • Uitvoeringsafspraken (intentieovereenkomst, gebiedsdeal),
 • Synergie in de uitvoering van alle diverse maatregelen in een gebied,
 • Integrale gebiedsfinanciering, het combineren van diverse interventie-typen in één samenwerkingsaanvraag (investeringen, kennisdelen, innoveren en beheren).

Samen met de partners wordt een gebiedsopgave en collectieve ambitie beschreven. Deze ambitie is de basis voor een gebiedsdeal. Onderzocht wordt welke samenwerkingsvormen borging geven voor de uitvoering van te maken afspraken.

Resultaat

Doel is om via een integrale benadering van gebiedsopgaven, de samenhang tussen opgaven, maatregelen en partijen te vergroten en doelgericht en kosteneffectief te werken in de betreffende gebieden. Met het project gebiedsgerichte aanpak wordt in een viertal uitwerkingsgebieden.

Samenwerkingspartners: LTO Nederland, agrarische collectieven en waterschapen

Bronnen

(3)