Project

GLB Pilot: Extensief veenweidenverdienbedrijf

Bron foto: Eddy Teenstra, Brandportal WUR (© Eddy Teenstra)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Nederland
 • Thema
  Extensief boeren veenweidegebied
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
Is er met een combinatie van hoger waterpeil en extensivering nog een rendabel melkveebedrijf mogelijk? En wat is de werkelijke impact op de ecosysteemdiensten klimaat, bodem, water, landschap en biodiversiteit en is deze impact te vertalen in financiële waardering waarop langjarig gebouwd kan worden? Dat is de centrale vraag waar KTC Zegveld mee aan de slag gaat. Binnen dit programma werken we met diverse projecten aan het onderzoeken en realiseren van een integraal natuurbedrijf. Dit doen we in samenwerking met het VIC, Louis Bolk Instituut en PPP-Agro Advies.

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten. Het GLB is één van de grootste posten op de Europese begroting. Jaarlijks komt er ongeveer 800 miljoen aan Europees geld richting Nederland om de landbouw en het platteland te ondersteunen en te ontwikkelen. Het geld wordt verdeeld over twee pijlers: de eerste pijler bevat o.a. de basispremie en eco-regeling, de tweede pijler bevat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en bedrijfsinvesteringen. Door heel Nederland, zijn er pilots uitgevoerd, om te onderzoeken hoe het nieuwe GLB aansluit bij de praktijk.

Probleem

De gecombineerde uitdaging van bodemdaling, samenhangende CO2-emissie en daarnaast ook NH3-emissie in de veenweiden, vraag om innovatie van het melkveehouderijsysteem. Een vaak genoemde ontwikkelrichting is het verhogen van het grondwaterpeil (bijv. -30cm) i.c.m. extensivering door grond af te waarderen, remt de veenoxidatie en daarmee bodemdaling en CO2-emissie. Extensivering draagt bij aan een verlaging van de totale NH3 emissie.

Er zijn melkveehouders die hun bedrijf in bovengenoemde richting willen ontwikkelen, mits de verdiencapaciteit behouden blijft. De vraag is of er met een combinatie van hoger waterpeil en extensivering nog een rendabel melkveebedrijf mogelijk is. Daarnaast: wat zijn de effecten van diverse maatregelen als greppelinfiltratie en biodiversiteitsmaatregelen op grondwaterpeilen, biodiversiteit en water. En is er een financiële waardering mogelijk waarop langjarig gebouwd kan worden.

GLB-pilot: Extensief veenweideverdienbedrijf

Aanpak

 • Een ‘state of the art’ inventarisatie opstellen naar toepassingen van de voorgenomen deelmaatregelen in de veenweiden.
 • Voor het opstarten van het systeem en geschikt maken voor onderzoek moeten landaanpassingen worden doorgevoerd bij KTC Zegveld waar het vergelijkende onderzoek met metingen wordt uitgevoerd.
 • We bekijken integraal in welke mate bedrijfsvoering op gronden met een hoog waterpeil en de samenhangende lagere bemesting economisch haalbaar is. En zo niet wat moet er gebeuren om dit wel haalbaar te maken
 • We kijken integraal naar het doelbereik van de ecosysteemdiensten door het afwegen van aspecten; dus niet: maximalisatie van één ecosysteemdienst ten koste van andere, maar bedienen van zoveel mogelijk ecosysteemdiensten mét verdiencapaciteit uit productie en ecosysteemdiensten.

Resultaat

Testen van een integrale maatregelset in de veenweiden bij een hoog grondwaterpeil en minder bemesting. Het testen van individuele maatregelen op effectiviteit als dubbeldoelkoeien, beweiden voor draagkracht, greppelinfiltratie en biodiverse slootkanten.

Samenwerkingspartners: Boerderij Achtervennen

Bronnen

(1)