Project

GLB Pilot: Circulair data gedreven schakelen hoge zandgronden in de Kempen

Bron foto: Pixabay, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Zuidoost-Noord-Brabant
 • Thema
  Biodiversiteit vanuit de grond
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
Bodemuitputting en erosie is een grote bedreiging voor zowel akkerbouwers, veetelers, water- en natuurbeheerders. Een van de GLB-oplossingen is het inzetten van hoogwaardige natuurlijke mest en compost. Op dit moment vertrekken er (noodgedwongen) teveel nutriënten en organische stof uit een agrarisch gebied. Maaisel en overige-groen blauwe reststromen van gemeenten en natuurbeheerders worden vaak tegen hoge kosten afgevoerd. Zelfs de mest van dieren die een gebalanceerde voeding krijgen wordt op dit moment vooral geëxporteerd.

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten. Het GLB is één van de grootste posten op de Europese begroting. Jaarlijks komt er ongeveer 800 miljoen aan Europees geld richting Nederland om de landbouw en het platteland te ondersteunen en te ontwikkelen. Het geld wordt verdeeld over twee pijlers: de eerste pijler bevat o.a. de basispremie en eco-regeling, de tweede pijler bevat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en bedrijfsinvesteringen. Door heel Nederland, zijn er pilots uitgevoerd, om te onderzoeken hoe het nieuwe GLB aansluit bij de praktijk.

GLB-pilot: Circulair data gedreven Schakelen hoge zandgronden in de Kempen

Aanpak

 • Bij het eerste deelproject (de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij) ligt de focus op een zo hoog mogelijke kwaliteit mest en emissiearme toediening. Door de bodem op orde te brengen ontstaan kansen om biodiversiteitsherstel te versnellen. Er wordt voortgebouwd op de ambitie om op 200 Ha kunstmestvrij te telen, sterkere gewassen die alleen uit noodzaak met spotspraying op plantniveau behandeld worden en insectensnelwegen als buffer voor ziekten en aanwas voor natuurlijke plagenbestrijding.
 • Bij de tweede deelproject ligt de focus op van 5 verschillende reststromen uit veeteelt en natuur hoogwaardige compost betrouwbaar, valideerbaar en certificeerbaar beschikbaar te krijgen voor agrariërs en natuur. Stapsgewijs wordt in 2 jaar de praktijk gerealiseerd en bij succes is het direct een enorme ecologische, maatschappelijke en economische boost voor de regionale kringloop.
 • In online sessies en fysieke bijenkomsten worden kansen en dilemma’s van het behouden van mest- en reststromen in de Kempen behandeld richting praktische handvatten.
 • Belangrijke onderdelen van het project zijn adequate monitoring via dataficatie en monitoring met sensoren.

Resultaat

Opbouw van organische stof in de bodem en het bemesten dient zo dicht mogelijk bij natuurlijke processen van vitaal belang zijn om verdroging en uitspoelingsrisico’s het hoofd te bieden. Om deze stromen (weer) in te kunnen zetten dient er met lokale stakeholders integraal naar het ecologisch en economisch verantwoord hergebruik van mest en reststromen gekeken te worden. In deze GLB-pilot wordt gewerkt aan twee deelprojecten met ieder een consortium van zowel landbouw als natuur stakeholders in twee gebieden ten zuiden van Tilburg en Eindhoven.

Samenwerkingspartners: Melkveehouder Mijs-Craens Den Elshorst, Huis van de Brabantse Kempen, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw