Project

GLB Pilot: Boeren ondersteunen met KPI's voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw

Natuurlandschap en akker - Roosverhooren via Pixabay
Bron foto: Roos Verhooren, Pixabay
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Regio
  Nederland
 • Thema
  Boeren ondersteunen met KPI's voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw
 • Projectregeling
  POP3
Meer informatie
Eén van de grote bottlenecks in het realiseren van de transitie naar kringlooplandbouw is de verdiencapaciteit van de boer: er moet meer geld bij de boer terecht komen om hem of haar te faciliteren de beweging naar kringlooplandbouw te maken. Een enkele partij kan deze transitie niet betalen, daarom werken overheden en bedrijfsleven toe naar een situatie waarin zij beloningen voor boeren gaan stapelen. Om te zorgen voor gelijkgerichte prikkels zouden de beloningen moeten worden gebaseerd op zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren (KPIs) per boerenbedrijf

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten. Het GLB is één van de grootste posten op de Europese begroting. Jaarlijks komt er ongeveer 800 miljoen aan Europees geld richting Nederland om de landbouw en het platteland te ondersteunen en te ontwikkelen. Het geld wordt verdeeld over twee pijlers: de eerste pijler bevat o.a. de basispremie en eco-regeling, de tweede pijler bevat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en bedrijfsinvesteringen. Door heel Nederland, zijn er pilots uitgevoerd, om te onderzoeken hoe het nieuwe GLB aansluit bij de praktijk.

GLB-pilot: Boeren ondersteunen met KPI's voor de biodiversiteit in de transitie naar kringlooplandbouw

De agrarische collectieven hebben een ICT-systeem dat gebouwd is voor het faciliteren van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Sinds enkele jaren zetten de collectieven zich in voor het genereren van KPIs op het gebied van natuur en landschap voor boeren. Ze gebruiken hiervoor SCAN-ICT, maar deze werkt nog niet optimaal om deze KPIs te leveren.

Aanpak

Onderzocht wordt hoe met SCAN-ICT zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk KPIs inzichtelijk gemaakt worden voor boeren, alsmede te verstrekken aan publieke en private beloners (als de boer daar toestemming voor geeft). Deze verkenning vindt plaats in samenwerking met boeren en collectieven. De te onderzoeken vragen zijn:

 • Welke KPIs die met SCAN-ICT berekend zouden kunnen worden, naast Kruidenrijk Gras en Natuur en Landschap, zijn van belang?
 • Welke BBM-pakketten en weging liggen ten grondslag aan de KPIs?
 • Met welke berekeningen maak je de KPIs? Eventueel met regionale verschillen?
 • Hoe verhouden de verschillende mogelijke KPIs voor de kringlooplandbouw, BMM en BMA zich tot elkaar? Hoe richten we dit efficiënt in de SCAN-ICT?
 • Wanneer aan meerdere KPIs dezelfde data ten grondslag liggen, hoe kan een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid gewaarborgd worden?
 • Wat zijn de randvoorwaarden (o.a. op het gebied van privacy) om het delen van KPIs op gebied van natuur- en landschapsbeheer te kunnen faciliteren in SCAN-ICT?
 • Wat is de mogelijkheid en hoe in te bouwen dat de BBM-pakketten (KPI’s voor biodiversiteit) worden gekoppeld met relevante data vanuit RVO?
 • Verkennen of dit kan helpen met de uitvoering van de eco-regelingen door boeren. - Welke functionaliteiten zijn nodig in SCAN-ICT om het delen van KPIs op gebied van natuur- en landschapsbeheer te kunnen faciliteren voor de boer, overheden en ketenpartijen?
 • Hoe kan mijnboerennatuur.nl de boer het beste faciliteren in het inzicht in zijn KPI’s en ontwikkeling naar duurzame landbouw?

Resultaat

Door met landelijke dezelfde KPIs voor kringlooplandbouw te werken kunnen beloners en de maatschappij als geheel er zeker van zijn dat boeren stappen maken naar een duurzame landbouw. Het gebruik van SCAN-ICT ligt voor de hand, omdat de brondata om te komen tot de 2 KPI’s voor biodiversiteit, de KPI Natuur en Landschap en de KPI Kruidenrijk Grasland daar al deels in vastgelegd worden. Wanneer de SCAN-ICT op een efficiënte manier KPIs levert, kan dit de volgende voordelen opleveren:

 • voor boeren: inzicht in hoe goed hun bedrijf het doet op het gebied van biodiversiteit, gedegen en betrouwbare KPI’s opgesteld door een onafhankelijke partij, gelijkgerichte prikkels voor hun handelen en zicht op een verdienmodel voor kringlooplandbouw;
 • voor overheden: mogelijkheid om boeren te belonen voor hun inzet op biodiversiteit, efficiënte inzet van publieke middelen door prestatiegerichtheid, betere mogelijkheden tot afstemming met keteninitiatieven;
 • voor marktpartijen: mogelijkheid om boeren te belonen voor hun inzet op biodiversiteit, efficiënte inzet van middelen door prestatiegerichtheid, betere mogelijkheden tot afstemming met overheidsinitiatieven;
 • voor de samenleving en de consument: beter zicht op de inzet van belastinggeld voor de transitie naar kringlooplandbouw, betere keuzemogelijkheden als consument