Project

GLB Pilot: Biologisch in ontwikkeling

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Nederland
 • Thema
  Invloed van het nieuwe GLB op biologische ondernemers
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
Om de doelen van het GLB te bevorderen, is het stimuleren van de biologische landbouw een doeltreffend instrument. Biologische landbouw in Nederland kan gestimuleerd worden om (ook) de gelden die vanuit het GLB beschikbaar zijn hiervoor in te zetten. Het is dan van belang dat de maatregelen van het GLB zo goed mogelijk passen bij de eisen die vanuit de biologische wetgeving aan de boer worden gesteld en de praktijk van de biologische boer. Op deze manier versterkt het GLB het verdienmodel van de boer door het bekostigen van interventies zoals klimaatmaatregelen en groen/blauwe diensten, die nu niet (voldoende) uit de markt komen.

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten. Het GLB is één van de grootste posten op de Europese begroting. Jaarlijks komt er ongeveer 800 miljoen aan Europees geld richting Nederland om de landbouw en het platteland te ondersteunen en te ontwikkelen. Het geld wordt verdeeld over twee pijlers: de eerste pijler bevat o.a. de basispremie en eco-regeling, de tweede pijler bevat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en bedrijfsinvesteringen. Door heel Nederland, zijn er pilots uitgevoerd, om te onderzoeken hoe het nieuwe GLB aansluit bij de praktijk.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
YouTube

Bron: Ecologisch slootschonen in veenweidegebied

GLB-pilot Biologisch in Ontwikkeling

Aanpak
Onderzocht wordt in hoeverre de GLB doelen al behaald worden door de biologische sector in Nederland, en hoe GLB maatregelen en interventies goed zouden aansluiten bij biologisch. Momenteel is het namelijk zo dat veel GLB maatregelen net niet passen bij de biologische regels of praktijk. Van bepaalde regelingen kunnen biologische boeren dan niet gebruik maken. Om dit in het nieuwe GLB te voorkomen gaan wij de biologische regelgeving en biologische praktijken grondig in kaart brengen en naast de doelen van het GLB te leggen. De resultaten van het project worden door middel van video’s bij de biologische boer onder de aandacht gebracht

Resultaat

Voor agrarische ondernemers is er een GLB-magazine uitgebracht. Daarnaast zijn en factsheets over de ecoregelingen. De beleidsadviezen worden in 2024 gepubliceerd.

Samenwerkingspartners: Dit project is een samenwerkingsverband tussen Pipie Smits van Oyen (akkerbouwer en vleesveehouder te Drimmelen), Biohuis (vereniging van biologische boeren en tuinders), de VBV (vereniging biologische varkenshouders), BioBol (vereniging biologische bollentelers), Francine van Rossem (biologisch tuinder te Rijssen-Holten) en Bionext.

Bronnen

(6)