Project

GLB Pilot: Biodivers boeren op Schiermonnikoog 

Geiten op Schiermonnikoog
Bron foto: Hans Stollergrund, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Schiermonnikoog
 • Thema
  Natuurinclusieve landbouw
 • Projectregeling
  EIP
Meer informatie
Bij de totstandkoming van het Beheerplan Natura 2000 Schiermonnikoog is geconstateerd dat de stikstoflast vanuit de landbouw op de kwetsbare duinen van Schiermonnikoog te hoog is. Uit berekeningen en metingen van het RIVM en de provincie Fryslân blijkt dat de lokale uitstoot van stikstof uit de melkveehouderij substantieel bijdraagt aan de overschrijding van de kritische depositiewaarde voor de kwetsbare natuur op het eiland.

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken, natuur versterken en bijdragen aan een leefbaar platteland. Het beloont daarom agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van klimaat en leefomgeving en vernieuwing van landbouwketen en -producten. Het GLB is één van de grootste posten op de Europese begroting. Jaarlijks komt er ongeveer 800 miljoen aan Europees geld richting Nederland om de landbouw en het platteland te ondersteunen en te ontwikkelen. Het geld wordt verdeeld over twee pijlers: de eerste pijler bevat o.a. de basispremie en eco-regeling, de tweede pijler bevat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en bedrijfsinvesteringen. Door heel Nederland, zijn er pilots uitgevoerd, om te onderzoeken hoe het nieuwe GLB aansluit bij de praktijk.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Biodivers boeren op Schiermonnikoog

Bron: Biodivers boeren op Schiermonnikoog

GLB-pilot: biodivers boeren op Schiermonnikoog

Aanpak

Schiermonnikoog is een uitstekend pilotgebied voor het beantwoorden van de vraag hoe doelen rond stikstof kunnen worden bereikt. Het betreft een duidelijk afgebakend gebied, waar landbouw en natuur nauw met elkaar verweven zijn. Er is sprake van een bestaande samenwerking tussen de boeren onderling en partners in de omgeving. Gezamenlijk werken ze reeds aan een goede balans tussen landbouw en natuur. Concreet wordt aan de volgende maatregelen gewerkt:

 • Experimenteren met een gebiedsgerichte en collectieve extensivering van de landbouw, gericht op vermindering van de stikstofemissies, het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, zowel in het Natura 2000-gebied Duinen Schiermonnikoog als in het landbouwgebied;
 • Verdere uitwerking van GLB-instrumentarium voor vergoedingen als gevolg van de gebiedsspecifieke beperking (art. 67) in relatie met de mogelijkheden vanuit andere GLB-vergroeningsinstrumenten (ecoregeling, ANLb);
 • Het komen tot een nieuw verdienmodel (publiek en privaat) om de extensivering van de landbouw financieel mogelijk te maken en een toekomstbestendige landbouw op het eiland te realiseren;
 • Het versterken en benutten van de onderlinge samenwerking tussen de boeren en hun samenwerkingspartners.
  Resultaat

Centraal in het project staat het realiseren van een biodiverse landbouw op het eiland. Samen met Natuurmonumenten en andere partijen hebben de melkveehouders een gezamenlijk streefbeeld voor 2030 opgesteld, waar natuur en landbouw ook in de toekomst prima samen gaan. Dit vraagt om een gebiedsgerichte aanpak met maatregelen gericht op extensivering van de landbouw, het verminderen van de stikstofreductie, het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit en het versterken van de biodiversiteit.

Bronnen

(3)