Project

Biodivers boeren op Schiermonnikoog

Samenvatting
 • Projectstatus
  Lopend
 • Looptijd
 • Regio
  Fryslân
 • Thema
  Natuurinclusieve landbouw, stikstof, biodiversiteit, verdienmodellen
 • Projectregeling
  Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw
Meer informatie
De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog hebben gezamenlijk een integrale oplossing ontwikkeld voor de vermindering van stikstofemissie en -depositie op het Natura 2000 gebied Duinen van Schiermonnikoog, het project ‘Biodivers boeren op Schiermonnikoog’. De afgelopen jaren hebben de melkveehouders zich, samen met de provincie, het ministerie van LNV en ANV Waddenvogels, ingezet om het project te realiseren. Door deze oplossing kunnen zij alle zeven boer blijven op het eiland.

Stikstof

De aanleiding voor het project was de opdracht van de provincie Fryslan om de stikstofuitstoot vanuit de landbouw op het eiland met 30% te verminderen. De provincie wilde een van de melkveehouderijbedrijven aankopen om een bufferzone te realiseren.

Melkkoeien

Door het aantal melkkoeien op het eiland te verminderen (van 606 naar 375), de agrarische bedrijfsvoering te extensiveren en natuurinclusief in te richten neemt de stikstofemissie en -depositie af met 35%. Om het verlies aan inkomsten als gevolg van de kleinere veestapel te compenseren hebben de boeren een nieuw verdienmodel ontwikkeld. Zij hebben een zuivelcoöperatie opgericht en een eigen kaas op de markt gebracht, Van Schier. Deze kaas wordt op dit moment nog aan de vaste wal geproduceerd met melk van de boeren en op het eiland en aan de wal verkocht. Het is uiteindelijk de bedoeling om een zuivelfabriek te realiseren op het eiland zodat daar de kaas geproduceerd kan worden.

Om de inkomstenderving op te vangen en de melkveehouders de ruimte te geven om toe te werken naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering wordt er gerekend met een transitieperiode van vijf jaar (2021 – 2025). Voor de periode 2021 – 2023 heeft het Ministerie van LNV middelen toegekend uit de GLB-pilot Biodivers boeren op Schiermonnikoog. Voor de periode 2024 – 2025 staat de provincie Fryslân garant.

Biodivers Schiermonnikoog

Op 25 september 2021 hebben de zeven boeren, minister Schouten van LNV, gedeputeerden Fokkinga en Hoogland en de directeur van ANV Waddenvogels een overeenkomst ondertekend waarin afspraken vastgelegd zijn om de ontwikkelingen van, door en rondom het project te volgen en de activiteiten uit te voeren om te komen tot een biodivers Schiermonnikoog.

Naast de boeren, het ministerie van LNV, de provincie en ANV Waddenvogels zijn de gemeente Schiermonnikoog, Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Rabobank en RFC Friesland Campina nauw betrokken bij dit project.

Subsidieregeling voor Boerenexperimenten

Boeren in de Friese klei- en veenweide, de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt en de noordelijke Kleischil die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw, kunnen hiervoor subsidie bij de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw aanvragen.Voorwaarde is dat het gaat om vernieuwende en natuurinclusieve ideeën van twee of meer boeren in het gebied. Er is maximaal € 25.000 subsidie per aanvraag beschikbaar. Aanvragen kan via de website van de Regio Deal.