Nieuws

Weidevogel­beheer: vijf aanbevelingen

(Pixabay License)
Samenvatting
 • Onderwerp
  Weidevogelbeheer
 • Interessant voor
  Melkveehouders en beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Boeren met meer dan 20% weidevogelbeheer op hun bedrijf hebben niet genoeg aan de huidige vergoedingen in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dat is wat agrarische collectieven al geruime tijd horen van deze boeren. Koepelorganisatie BoerenNatuur presenteert vijf aanbevelingen.

De vergoedingen in het ANLb blijken niet voldoende om inspanningen, stijgende kosten en gederfde inkomens op het hele boerenbedrijf bij deze weidevogelboeren te compenseren. Daarom heeft BoerenNatuur, in samenwerking met drie agrarische collectieven, opdracht gegeven aan een agrarisch adviesbureau om een bedrijfseconomische analyse uit te voeren.

Weidevogelbedrijven

Voor deze analyse is een ‘gemiddeld’ referentiebedrijf gekozen zonder ANLb, rekening houdend met o.a. beweiding, ruwvoerwinning, voerrantsoenen, melkproducties en de daaruit voortkomende milieuprestaties. Vervolgens is berekend wat de economische gevolgen zijn wanneer het aandeel ANLb op het bedrijf wordt verhoogd naar 10 tot 65% zwaar beheer. Onder zwaar beheer worden de beheerpakketten voor grasland met rustperiode, extensief kruidenrijk grasland en/of plasdras verstaan. Uit deze analyse blijkt dat de ANLb vergoedingen bij bedrijven met 20% of minder zwaar beheer maar net opwegen tegen de lagere opbrengsten en hogere kosten. Bij een aandeel zwaar beheer boven de 20% loopt het inkomstenverlies op tot duizenden euro’s per jaar.

Naar aanleiding van dit rapport heeft BoerenNatuur een vijftal aanbevelingen opgesteld voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies om het Aanvalsplan Grutto te laten slagen. Vorige week heeft BoerenNatuur hier een brief (deel 1 en deel 2) over gestuurd naar Minister Adema van LNV en Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Vijf aanbevelingen

 1. Zet een opdracht uit om praktijkcijfers te vergelijken met de resultaten van deze bedrijfseconomische analyse.
 2. Onderzoek of de vergoedingen in het ANLb-stelsel niet gebaseerd zouden moeten zijn op het hele bedrijf in plaats van op perceelsniveau.
 3. Maak het mogelijk voor boeren om beheercontracten langer dan 15 jaar af te sluiten.
 4. Maak het mogelijk om afwaardering van grond te combineren met behoud van ANLb op die grond.
 5. Richt een grondbank zo in dat bedrijven die actief werken aan het Aanvalsplan Grutto en/of het Aanvalsplan Landschap bij voorrang grond krijgen toebedeeld in gebiedsprocessen.

Omdat het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ambitieus is als het gaat om de groenblauwe dooradering, veenweide en de overgangsgebieden, is het volgens BoerenNatuur noodzakelijk om ook voor de andere ANLb-leefgebieden, namelijk dooradering en open akker, te analyseren wat de effecten zijn van meer beheer op de totale bedrijfsvoering en te werken aan bovenstaande aanbevelingen. BoerenNatuur is ervan overtuigd dat veel boeren vrijwillig willen meewerken om het aandeel ANLb te vergroten op hun bedrijf zolang dat gepaard gaat met voldoende economisch perspectief.