Nieuws

Nieuwe poster Akkervogelrijk boerenland van Living Lab Fryslân

Samenvatting
  • Onderwerp
    Vogelbeheer
  • Interessant voor
    Natuurinclusieve Akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Akkervogels zijn de laatste decennia in aantal achteruitgegaan. Door variatie aan te brengen in het landschap, gericht op het bieden van voedsel, dekking en nestgelegenheid, kunnen akkervogels weer in aantal toenemen. Het biodivers inrichten van overhoekjes en het aanleggen van wintervoedselveldjes, vogelakkers en akkerranden zijn voorbeelden van maatregelen waar akkervogels van profiteren.

Het effect is het grootst als meerdere maatregelen op het bedrijf worden gecombineerd en het schaalniveau voldoende groot is. Zo zal de aanleg van akkerranden op één perceel een beperkte invloed hebben op akkervogels. Echter, als in een akkergebied een netwerk van akkerranden wordt aangelegd en wordt gecombineerd met volveldse maatregelen (zoals wintervoedselvelden, vogelakkers of het verruimen van het bouwplan met granen en eiwitrijke gewassen) en/of het aanplanten van hagen en struweel is het effect veel groter.

Akkervogelrijk boerenland

De poster ‘Akkervogelrijk boerenland‘ is bedoeld ter inspiratie voor de toepassing van maatregelen ten gunste van de akkervogels in het boerenland. De poster maakt beeldend duidelijk welke soorten kunnen voorkomen op akkerlanden, mits het beheer goed wordt uitgevoerd en op elkaar is afgestemd.

Klik hier om naar de webpagina te gaan van Living Lab Fryslân voor meer informatie (inclusief alle beschikbare brochures) over maatregelen voor akkervogelbeheer: akkerranden, wintervoedselvelden, braakstroken, vogelakkers, graanstoppelvelden, keverbanken, struweel en hagen, en gewasdiversiteit.

Of klik hier om deze poster en andere inspirerende posters van Living Lab Fryslân gelijk te bestellen.

Meer informatie

(4)