Nieuws

Natuurinclusieve landbouw in kwalificatiestructuur

Samenvatting
  • Onderwerp
    Natuurinclusieve landbouw
  • Interessant voor
    Groen onderwijs
Bekijk de bronnen
Bovenaan de actielijst van de partners in de Green Deal staat de aanpassing van de eindtermen in respectievelijk de Kwalificatiedossiers (mbo) en de landelijke opleidingsprofielen (hbo). Natuurinclusieve landbouw moet hierin een plek krijgen, zodat de aandacht hiervoor in de lessen niet langer vrijblijvend is of afhankelijk van de motivatie van individuele docenten. Natuurinclusief denken en handelen worden daarmee een verplicht onderdeel van een aantal groene opleidingen.

Op dit moment wordt het kwalificatiedossier (KD) Agro productie, handel en technologie herzien. En er wordt gewerkt aan een nieuw KD Groen, grond en infra. Twee KD’s die van belang zijn voor natuurinclusieve landbouw. We hebben inmiddels vanuit de green-deal-werkgroep afspraken gemaakt met betrokkenen in beide trajecten over het leveren van input en commentaar,  vanuit een soort tweede ring.

Uit gesprekken met Cumela, de branchevereniging voor groen, grond en infra, komt naar voren dat natuur en milieu een belangrijk onderwerp is in het nieuw te ontwikkelen KD, waar agrarisch loonwerk met groen & cultuurtechniek in één programma komt. Er is een groeiende aandacht voor natuurinclusiever werken. Cumela werkt bijvoorbeeld op dit moment aan een film over natuurlijk berm en oeverbeheer. Interessant voor een volgende Onderwijsdag! En er zijn wat aanvullende keuzedelen gemaakt om meer natuur in het KD te krijgen.

In het kader van de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw wordt, gesteund door de Agenda Veenkolonien (Drenthe/Groningen), gewerkt aan de ontwikkeling van een set van vier keuzedelen die ondersteunend zijn aan de doelen van de Green Deal: ondernemen in natuurinclusieve landbouw, ecologisch beheer met dieren, ecologisch beheer met gewassen  en ecologie. En in het vmbo is er inmiddels het keuzevak’ natuurlijk groen’.


Mooie stappen om invulling te geven aan onze ambities!