Nieuws

E-zine over natuurinclusieve landbouw in groen onderwijs

‘Nu de landbouw in beweging is, is kennis opnieuw de motor’, zegt landbouwminister Carola Schouten: ‘Wil je iets bereiken op gebied van natuurinclusieve landbouw, dan moet je in het onderwijs beginnen.’ Een e-zine laat zien wat er gebeurd is binnen de Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs.

Op 16 januari 2019 ondertekenden 27 partijen daarom de Green Deal ‘Natuurinclusieve landbouw groen onderwijs’. Met die Green Deal willen onderwijs, praktijk, belangenorganisaties en overheid dat natuurinclusieve landbouw structureel onderdeel wordt op alle niveaus van van het groenè onderwijs. De ambitie is dat studenten - de agrarische ondernemers en adviseurs van de toekomst - leren hoe natuurinclusief ondernemen werkt. Zij moeten binnen het onderwijs inspiratie vinden in goede voorbeelden en praktische ervaring op kunnen doen. Natuurinclusief denken en handelen moet zo onderdeel worden van van hun beroepspraktijk.

Ondernemers van de toekomst

Het E-zine 'Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs' laat zien wat er in twee jaar bereikt is. Het digitaal magazine opent met een voorwoord van minister Carola Schouten. Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat natuurinclusieve landbouw een plek krijgt binnen het groene onderwijs: 'Het is duidelijk welke kant we opgaan: de landbouw van de toekomst speelt zich af binnen de grenzen van wat onze aarde kan dragen. We moeten de biologische diversiteit om ons heen niet alleen beter gebruiken, maar ook beschermen en stimuleren. Ook moeten we kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zo veel mogelijk sluiten."

"Veel boeren en onderzoekers hebben al ervaring opgedaan met een natuurinclusieve vorm van landbouw. Het is belangrijk dat ook studenten deze kennis en ervaring al tijdens hun opleiding aan hun bagage kunnen toevoegen. Zij zijn immers de ondernemers en boeren van de toekomst."

Studenten

Uit het magazine – dat vol staat met verhalen van ondernemers, docenten en studenten – blijkt dat inmiddels meer docenten en studenten enthousiast zijn over het thema natuurinclusieve landbouw. Studenten krijgen kansen voor het opdoen van praktijkervaring door samenwerking met demonstratie- of leerbedrijven in de regio. En dat er veel samenwerking is tussen scholen en kennisinstellingen met een goede kennisdoorstroming.

Zo maakt het echtpaar Broersma uit Jistrum in Friesland duidelijk hoe hun melkveebedrijf als demonstratiebedrijf voor het onderwijs functioneert. Ze werken samen met Hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College. Studenten krijgen er de kans kennis te maken met hun bedrijf en aan de slag te gaan met hun bedrijfsgegevens. Die studenten helpen Broersma bedrijfsblindheid te voorkomen, zo zegt hij in een artikel in het magazine: 'Ze kijken op een andere manier tegen zaken aan en stellen soms verrassende vragen.'

Lesmateriaal

Naast de verhalen worden ook resultaten van de Green Deal uitgelicht in de vorm van lesmaterialen, zoals het digitaal leerboek Natuurinclusieve landbouw, ingeblikte lessen, lesbrieven en filmpjes die ontsloten worden op de portal 'Natuurinclusieve landbouw' van Groen Kennisnet.

(Bron foto: jplenio via Pixabay)