Nieuws

Boeren delen hun ervaring met natuurinclusieve landbouw: successen en uitdagingen

Grutto in weiland - door Psubraty via Pixabay
Bron foto: Psubraty, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
 • Onderwerp
  Natuurinclusieve landbouw, verdienmodellen, biodiversiteit
 • Interessant voor
  Akkerbouwers, melkveehouders, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
In een nieuwe brochure ‘Successen en Uitdagingen van Natuurinclusief Ondernemen’ delen tien boeren hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen over hun beweegredenen, zoektocht en dilemma’s.

Deze ondernemers zijn trots op behaalde resultaten zoals betere bodemgezondheid en toename van het aantal weidevogels, maar constateren dat de publieke en private beloning voor hun manier van ondernemen nog onvoldoende is, zowel qua hoogte als qua duur. Aan het woord komen melkveehouders en akkerbouwers die naar een natuurinclusievere bedrijfsvoering zijn overgestapt. Het zijn ondernemers die zuinig zijn op wat ze hebben, volop aandacht hebben voor de bodem, de natuur voor zich laten werken en genieten van de positiviteit die dit oplevert.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Natuurinclusief ondernemen: Melkveehouderij Jan Rasenberg

Bron: Youtubekanaal Deltaplan Biodiversiteitsbeheer

Maatschappelijke meerwaarde

De boeren die hun bedrijf zo inrichten, doen dit om toekomstbestendig te zijn. Het levert structurele meerwaarde op, ook voor de maatschappij als geheel. De ervaring die deze boeren echter ook delen, is dat de vergoedingen die zij nu ontvangen voor een natuurvriendelijkere bedrijfsvoering meestal te laag en te onzeker zijn. Zij zijn ervan overtuigd dat pas als de overheid en het bedrijfsleven de meerwaarde van boeren met de natuur echt begrijpen, de vergoedingen hoger en structureler van karakter kunnen worden.   

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Natuur inclusief ondernemen: Akkerbouwbedrijf Bi-Jovira

Bron: Youtubekanaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Oproep 

De boeren komen vanuit hun praktijkervaring met de volgende aanbevelingen om natuurinclusief ondernemen aantrekkelijker te maken:

 • Oproep aan marktpartijen: zorg ervoor dat voedingsmiddelen afkomstig van natuurinclusieve landbouw herkenbaar in het schap van de supermarkt komen te liggen, zodat de consument bereid is hiervoor een meerprijs te betalen.
 • Oproep aan overheden: boeren die een bijdrage leveren aan natuur en biodiversiteit, verdienen voor deze maatschappelijke dienst structureel een vaste vergoeding. Nu zijn ze helaas nog afhankelijk van kortlopende subsidieregelingen die regelmatig veranderen of die onverwacht worden stopgezet.
 • Natuurinclusieve landbouw kan op vele manieren gerealiseerd worden. Ga uit van duidelijk meetbare doelen en geef ondernemers zelf de ruimte om deze doelen te bereiken.
 • Zorg dat ecologische kennis over de impact van natuurinclusieve landbouw beter ontsloten wordt voor boeren. Dit zal ertoe leiden dat veel meer boeren enthousiast worden en bereid zijn om de overstap te maken.
 • Ondersteun innovatieve boeren die werk maken van natuurinclusieve landbouw via een transitiefonds bij hun noodzakelijke investeringen, zoals het aanpassen van machines voor strokenteelt;
 • Bied natuurinclusieve boeren meer zekerheid door langdurige pachtcontracten aan te bieden.

Inspiratie

“Deze praktijkverhalen zijn bedoeld ter inspiratie voor alle betrokken partijen, van overheden, voedingsmiddelenfabrikanten en supermarkten tot en met de consument, om bij te dragen aan het verdienmodel van natuurinclusieve agrarische ondernemers”, zegt Natasja Oerlemans namens het Wereld Natuur Fonds. “Ook willen we graag boeren inspireren die de eerste stappen willen zetten naar een natuurinclusievere bedrijfsvoering  door de voordelen ervan te tonen” voegt Ronald Hiel toe namens het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Bronnen

(1)